Vât tư xét nghiệm: Ống nghiệm, Đầu côn, Lamen, Buồng đếm Hồng bạch cầu,...