Máy điện châm, Máy hủy bơm kim tiêm và các vật tư khác